Stichting Al Amal de Hoop


Donatie/Sponsor

Wilt u een donatie doen
dan kan dat door op
deze link te klikken.

Als u er wat voor terug
wilt hebben dan kunt u
sponsor worden met
een link en logo op onze
website van uw website.
Voor meer informatie
Zorg voor elkaar.


Zorg aan Islamitische gehandicapten in Nederland

De islamitische godsdienst gaat ervan uit dat elk mens gelijk is.
Er bestaat geen onderscheid tussen gehandicapten en niet-gehandicapten.
Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan en dient door anderen
geaccepteerd te worden. Elk leven is door God gegeven.

Binnen de islamitische gemeenschap is het gezin de hoeksteen van de samenleving.
Het onderhouden en bijeenhouden van het gezin is een essentieel kenmerk
van de islamitische cultuur.
De familie draagt de zorg voor hun naasten en gezinsleden blijven zolang
mogelijk bij elkaar wonen; eerst zijn het de kinderen die bij de ouders
wonen en later de ouders bij de kinderen.

Traditioneel vindt daarom de opvang van mensen met een verstandelijke
handicap bij de familie zelf plaats. Het is historisch zo gegroeid en men
denkt dat het zo hoort. Een gehandicapt familie-lid blijft lid van het
gezin en leeft niet buiten de samenleving in een voor hun vreemde vorm van zorg.

Spanningen binnen gezinnen kunnen ontstaan wanneer ouders met een (zwaar)
gehandicapt familielid niet of niet meer terug kunnen vallen op het uitgebreide
familie-netwerk. Deze situatie kan o.a. ontstaan wanneer een lid van een
familie verhuist (bijvoorbeeld naar Nederland). Dit kan met name door de
vrouw als een belangrijk gemis ervaren worden. Zij ontbeert de ondersteuning
van vrouwelijke familieleden bij de verzorging van haar kinderen.

Instemmen met een uithuisplaatsing betekent dat de ouderplicht niet wordt
nageleefd, of zelfs gefaald; gehandicapte familieleden worden dus thuis gehouden.
Tevens heerst het idee dat je anderen niet lastig valt of opzadelt met jouw problemen.
Gelovige ouders beschouwen het krijgen van een gehandicapt kind als de wil van
Allah en enkelen beschouwen het als een straf van Allah. Ze hebben iets verkeerd
gedaan en daarvoor worden ze gestraft. Door gehandicapte familieleden zelf op te voeden,
hoeveel moeite dat ook kost, proberen ze het weer goed te maken (vergeving-beloning).

Opvoeden is wel degelijk cultuur bepaald en binnen de islamitische gemeenschap nauw
verbonden met de islam. Kinderen dienen volgens eigen tradities en geloofsregels
grootgebracht te worden. De islam speelt een belangrijke rol in het leven
van de meeste Islamieten in Nederland.

Er zijn twee soorten wetten waaraan moslims zich dienen te houden:

A. De geloofswetten (de vijf zuilen van de islam) betreffen de volgende
    vijf aspecten van het geloof:

1. de geloofsbelijdenis,
2. het rituele gebed,
3. de vastenmaand Ramadan,
4. het geven van aalmoezen,
5. pelgrimstocht naar Mekka.

B. De maatschappelijke voorschriften

    Deze omvatten een systeem van regelgeving ten aanzien van de maatschappelijke
    omgang, onder andere met betrekking tot het huwelijk, bezit en eigendom.

    De Koran (de bijbel van de moslims) maakt echter een uitzondering voor
    verstandelijk en lichamelijk gehandicapten aangaande het naleven van geloofsregels.

    Hen wordt niet kwalijk genomen dat ze zich niet aan de regels houden.
    Zo hoeven ze geen verantwoordelijkheid af te leggen, niet te bidden en
    niet te vasten. In de koran staat dat o.a. zieken, gehandicapten en reizigers
    onderweg niet hoeven te vasten, en laat het aan de mensen zelf over om te
    beslissen of zij in aanmerking komen voor vrijstelling van (een deel van)
    de religieuze plichten.

    Mensen met een verstandelijk handicap kunnen vaak moeite hebben om het geloof
    op intellectueel niveau te begrijpen, maar de beleving en ervaring (spirituele kant)
    van de godsdienst kan van essentieel belang zijn en houvast bieden. Het is de wens
    van de familie en de ouders om hun (gehandicapte) kinderen op te voeden volgens
    hun eigen tradities. Vele islamitische families vinden dat het toch hun
    verantwoordelijkheid is om hun verstandelijk gehandicapt kind op te voeden
    volgens de islamitische geloofsovertuiging.

    Het grootste deel van de Turken en Marokkanen in Nederland is moslim, maar er
    zijn uiteraard verschillen in de wijze waarop het geloof wordt ingevuld en nageleefd.

    Maar het is bekend dat in het dagelijks leven de maatschappelijke omgangsvormen
    sneller aan verandering onderhevig zijn en worden afgestemd in het immigratieland
    eerder dan in het land van herkomst, hetgeen bevordert dat Moslims in Nederland
    daadwerkelijk tussen twee culturen belanden.

    Uit een inventariserend onderzoek van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid
    in Zuid-Holland, dat in 1993 is uitgevoerd onder de naam: "Zij kennen ons niet en
    wij kennen hen niet", is gebleken dat de allochtone verstandelijk gehandicapten in
    geringere mate vragen naar en gebruik maken van woonvoorzieningen en
    dagopvang voor volwassenen.

    Van intramurale opvang wordt vrijwel alleen gebruik gemaakt door zeer ernstige,
    vaak meervoudig, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten.

Als redenen worden de volgende zaken aangegeven:

    - een uithuisplaatsing past niet in de Turkse en Marokkaanse cultuur;
    - er wordt te weinig rekening gehouden met de tradities en geloofsregels;
    - geringe aansluiting bij wensen en zorgbehoefte van de doelgroep;
    - onbekendheid en toegankelijkheid van het voorzieningenaanbod.

Op dit moment verblijven er in Nederland relatief gezien veel Islamitische verstandelijke
gehandicapten in verschillende vormen van speciaal onderwijs en internaten.
Bij het bereiken van de volwassen leeftijd verdwijnen ze uit het zorg-circuit
en worden weer naar huis gehaald, waardoor ze in een isolement kunnen raken.

De reden om iemand terug halen naar huis ligt in het feit dat er zowel een angst
leeft dat het kind vervreemd van de eigen cultuur raakt en 'verwesterd, als het
feit dat er binnen de zwakzinnigen zorg te weinig rekening wordt gehouden met de
islamitische cultuur.

Er bestaat een grote tolerantie ten opzichte van kinderen. Met name jongere
kinderen hoeven zich niet zo strikt te houden aan bepaalde religieuze wetten.
Dit verandert wanneer de gehandicapte de volwassen leeftijd bereikt, dan spelen
bepaalde opvoedings wijzen, geloofsgewoonten een grote rol. Zo kan bv. een gemengde
groep, waarin zowel mannen als vrouwen verblijven, een onaanvaardbare situatie zijn
voor een gelovige ouder. Of het feit dat er varkensvlees gegeten wordt
(een geloofsverbod) een reden zijn om een familie-lid naar huis te halen.
Binnen de islamitische gemeenschap is het een grote stap, gezien vanuit de
schaamte en het eergevoel binnen de cultuur, om een gehandicapte aan te melden
bij een woonvoorziening. Ouders voelen dit als een falen en hebben het idee dat
zij hierover verantwoording moeten afleggen tegenover Allah en hun naaste omgeving.

Daarnaast sluiten de bestaande gezinsvervangende huizen met bijbehorende zorg
voor mensen met een verstandelijke handicap in Nederland onvoldoende aan bij de
zorgvraag van islamitische burgers en de wijze waarop ze om willen gaan met en
hulp bieden aan deze doelgroep. Wanneer iemand ziek is (zo worden verstandelijk
gehandicapten soms beschouwd), zijn er verwachtingen dat iemand weer geneest en
dus over enige tijd bv. weer een moskee kan bezoeken en zal moeten voldoen aan de
religieuze verplichtingen. Tijdens zijn/haar verblijf elders mag de islamitische
cultuur dus niet ontbreken. Bij een uithuisplaatsing zijn er soms verwachtingen ten
aanzien van genezing. Daarnaast heerst er een grote onbekendheid over de mogelijkheden,
doelstellingen en werkwijze van de verzorgingshuizen. De kloof om 'de hulp van 'buitenaf'
in te roepen' en 'eigen problemen te bespreken en/of uit handen te geven' is groot.

Een beperkte groep van de islamitische gemeenschap maakt op dit moment anno 2009
gebruik van het bestaande voorzieningen aanbod binnen de gehandicapten zorg,
zowel voor lichamlijk als verstandelijk gehandicapten.

Vanuit de Stichting Al-Amal (De Hoop) proberen we hierin veranderingen aan
te brengen. Dat doen wij door middel van ondersteuning bieden bij het opzetten
en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van zowel verstandelijk als lichamelijke
gehandicapten in Nederland. Ook geven we advies en ondersteuning aan instellingen
die een Islamitische gehandicapte in huis hebben.

Hebt u hulp of informatie nodig, aarzel niet contact op te nemen met de voorzitter
en de contactpersoon van onze stichting.Nieuwsbrief
Van Stchting Al Amal


Naam:

E-mail:


Zorg met liefde.


Categorien

Doel van de Stichting Al-Amal
Samenwerking
Zorg
Verhalen van mensen
Jongeren
Medische zorg in Marokko
Huiswerk begeleiding
Stage
Verhalen van stagiaires
Stichting Al Amal als Leerbedrijf
Word donateur
Hoe een pdf-bestand te openen
Sportimpuls WV


Handige externe links

Stagemarkt
Digitalemuurkrant Vrederust
Zoeken op het web
Trein info
Openbaar vervoer
Het weerbericht
Marokkaanse informatie
Beveiliging van huis of pand
Islam site
Webhosting
Fonds 1818
Vfonds
   
Copyright by Stichting Al Amal
Created by HiaOnline